Informační deska

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOSMOS

Bytové družstvo KOSMOS, IČ: 28289561, se sídlem Tyršova 654/17, Vyškov, bylo založeno na základě ustavující schůze (30. 4. 2008) a následným zápisem do obchodního rejstříku (6. 6. 2008).

Dne 25. června 2008 byla mezi Městem Vyškovem a Bytovým družstvem KOSMOS uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě došlo ze strany Bytového družstva KOSMOS k odkoupení budovy č. p. 653, 654, Vyškov - Předměstí (bytový dům na pozemcích par. č. 937/5 - zastavěná plocha a nádvoří a par. č. 937/6 - zastavěná plocha a nádvoří). Po nabytí vlastnického práva k předmětné nemovitosti došlo k uzavření "Smlouvy o nájmu bytu" s celkovým počtem 36 nájemců, kteří v té době měli v jednotlivých bytech trvalý pobyt.

Dne 12. prosince 2008 byla se společností POZEMSTAV Prostějov, a. s., uzavřena Smlouva o dílo č. 866. Předmětem této smlouvy bylo provedení celkové regenerace domu (mj. zateplení objektu, výstavba železobetonových lodžií, zhotovení přístřešků předních vstupů domu aj.). Dne 24. listopadu 2011 byla se společností EURO VÝTAHY, s. r. o., uzavřena Smlouva o dílo č. K 6511, kdy na základě této smlouvy byla provedena kompletní rekonstrukce výtahů. Modernizací bytového domu se samozřejmě budeme zabývat i nadále, tak, abychom všem obyvatelům domu zajistili kvalitní a bezproblémové bydlení.

Statutárním orgánem Bytového družstva KOSMOS je tříčlenné představenstvo, které zastupuje družstvo ve všech podstatných záležitostech a zajišťuje řádné vedení účetnictví. Za družstvo jednají samostatně předseda představenstva družstva, v případě jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů družstva. Veškerou činnost družstva kontroluje kontrolní komise, která dále mj. projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva.

K nejdůležitějším dokumentům bytového družstva patří Stanovy družstva a dále Domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání jednotek, společných částí domu a jeho zařízení.

Správou Bytového družstva KOSMOS se zabývá DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Sochorova 399/3, Vyškov, které mj. zajišťuje vedení účetnictví, administrativní činnosti a poskytování právních informací a služeb.

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb došlo k vytvoření webových stránek družstva, prostřednictvím nichž budeme všem členům družstva poskytovat veškeré nezbytné informace v souvislosti s jeho činností a další různá oznámení.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte představenstvo družstva. Administrátorem webových stránek je předseda bytového družstva Roman Talarovič.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687